Konkurs BEST FITMENT

Konkurs BEST FITMENT

Regulamin konkursu „Best Fitment”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Best Fitment” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma 4MAT Patryk Zakrzewski. z siedzibą na ul. Dworcowej 1A, 87-410 Kowalewo Pomorskie posiadająca nr NIP 878 175 97 86 (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/firma4mat (zwanej dalej “Fanpage”) w poście konkursowym “Best Fitment” (zwanym dalej “Postem Konkursowym”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne i pełnoletnie, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
  • posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  • zaznaczenie “Lubię to” i „Udostępnij” na Poście Konkursowym,
  • oraz zamieszczenie w komentarzu pod Postem Konkursowym zdjęcia przedstawiającego cały pojazd lub jego fragment z widocznym zamocowanym emblematem lub dekielkiem wykonanym wyłącznie przez firmę 4MAT w Kowalewie Pomorskim.
 3. Konkurs trwa od dnia 9 września 2021 godz. 9:30 do 23 września 2021 godz. 23:59
 4. Dodanie zdjęcia pod Postem Konkursowym jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu “Best Fitment”.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodami głównymi w Konkursie są 3 Karty Podarunkowe o wartości 250 zł każda, do wykorzystania na zakup produktów w sklepie internetowym www.firma4mat.pl. (zwany dalej “Nagrodą Główną”)
 2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Spośród wszystkich spełniających powyższe kryteria i zamieszczonych pod Postem Konkursowym zdjęć, Organizator wybierze 3 najciekawsze zdjęcia, których autorom przyzna po jednej z Nagród.
 2. Jeden Uczestnik, może zamieścić więcej niż jedno zdjęcie, lecz może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w osobnym poście zamieszczonym na Fanpage w dniu 24 września 2021 r.
 4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w formie elektronicznego kodu rabatowego, poprzez wiadomość e-mail przesłany na adres skrzynki mailowej podany przez Zwycięzcę.
 5. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w prywatnej wiadomości na Facebooku adres e-mail, na który ten kod ma zostać przesłany.
 6. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.
 7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy oraz wykorzystać wszystkie zwycięskie zdjęcia na stronie www.firma4mat.pl oraz na Fanpage.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych skrzynki e-mail.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Best Fitment”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści Posta Konkursowego.
Facebook
Instagram
×
×

Koszyk