REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

oraz ogólne warunki świadczenia usług przez 4MAT Centrum Znakowania

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez 4MAT Patryk Zakrzewski , ul. Dworcowa 1A, 87-410 Kowalewo Pomorskie, zwany dalej „4MAT Centrum Znakowania”, za pośrednictwem sklepu internetowego www.firma4mat.pl, zwanego dalej „Sklepem”. Regulamin dotyczy wszystkich usług bezpłatnych świadczonych przez 4MAT Centrum Znakowania oraz procesu składania zamówień.

 

 

§1

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego w domenie internetowej www.firma4mat.pl jest firma 4MAT Centrum Znakowania , ul. Dworcowa 1A, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, NIP: 8781759786, adres poczty elektronicznej: sklep@firma4mat.pl, kontakt telefoniczny +48 694 694 939.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i klientów niebędących konsumentami korzystających ze Sklepu, z wyjątkiem §10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do klientów niebędących konsumentami.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest 4MAT Centrum Znakowania. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza 4MAT Centrum Znakowania ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawienia, prawo do usunięcia danych powszechnie znane jako „prawo do bycia zapomnianym”, prawo do przeniesienia danych.
 4. Definicje:
  1. 4MAT Centrum Znakowania– właściciel Sklepu określony w §1 ust. 1;
  2. Sklep – platforma internetowa funkcjonująca w domenie www.firma4mat.pl
  3. Regulamin – dokument określający zasady korzystania ze Sklepu, ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną przez 4MAT Centrum Znakowania;
  4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży z 4MAT Centrum Znakowania oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi elektronicznej;
  6. Kodeks cywilny – Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
  7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta;
  8. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym płatności;
  9. Konto – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta;
  10. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez 4MAT Centrum Znakowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od 4MAT Centrum Znakowania cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o usługach, nowościach i promocjach w Sklepie;
  11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a 4MAT Centrum Znakowania;
  12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a 4MAT Centrum Znakowania za pośrednictwem Sklepu;
  13. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez 4MAT Centrum Znakowania na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu;
  14. Ustawa o Prawach Konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.);
  15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży z 4MAT Centrum Znakowania;
  16. Panel Klienta – obszar w Sklepie, w którym Klient po założeniu Konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych zamówień, uzyskuje dostęp do historii zamówień, możliwości zmiany hasła, danych osobowych oraz innych informacji dodatkowych udostępnionych przez Klienta;

 

§2

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ 4MAT Centrum Znakowania

 1. 4MAT Centrum Znakowania udostępnia Klientom w Sklepie następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto – założenie oraz korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnienie prawidłowymi, zgodnymi ze stanem faktycznym danymi Formularza rejestracji, (2) kliknięcie pola „Stwórz konto”, a następnie „Zarejestruj”. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: adres poczty elektronicznej (e-mail), hasło, imię oraz nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z udostępnionej Usługi elektronicznej. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Usługi elektronicznej) poprzez wysłanie stosownego żądania do 4MAT Centrum Znakowania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firma4mat.pl lub też pisemnie (korespondencyjnie) na adres: 4MAT Centrum Znakowania , ul. Dworcowa 1A, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
  2. Formularz zapytania – każdy formularz kontaktowy udostępniony w Sklepie, usługa udostępniona przez 4MAT Centrum Znakowania nieodpłatnie, dająca możliwość złożenia zapytania dotyczącego oferty oraz treści udostępnionej w Sklepie. Złożenie zapytania poprzez Formularz zapytania jest dobrowolne. W celu skorzystania z formularza należy uzupełnić wszystkie wymagane pola, tj. podać dane konieczne do wykonania usługi, różne w zależności od wybranego formularza, lecz niezbędne do udzielenia stosownej odpowiedzi. Udostępnione dane przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Bezpieczeństwa udostępnioną w Sklepie. Korzystając z Formularza zapytania Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
  3. Formularz zamówienia – usługa świadczona nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
  4. Newsletter – korzystanie z Usługi elektronicznej Newsletter następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola) w trakcie zakładania Konta, wówczas z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany do listy subskrybentów usługi Newsletter albo w dowolnym innym momencie, podczas przeglądania przez Klienta zawartości Sklepu, gdy wyrazi chęć zapisania do usługi Newsletter poprzez wprowadzenie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) w miejscu do tego wyznaczonym oraz zatwierdzenie przyciskiem „Zapisz”. Usługa świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z Usługi elektronicznej) poprzez wysłanie stosownego żądania do 4MAT Centrum Znakowania, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firma4mat.pl lub też pisemnie na adres: 4MAT Centrum Znakowania , ul. Dworcowa 1A, 87-410 Kowalewo Pomorskie lub też poprzez odnośnik (kliknięcie w odnośnik) umieszczony w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej za pośrednictwem usługi Newsletter. Skorzystanie z usługi Newsletter, tj. prawidłowe zapisanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) Klienta do listy subskrybentów daje prawo do otrzymywania informacji: reklamowych, promocyjnych, informacyjnych w zakresie funkcjonowania Sklepu. Klient korzystając z Usługi elektronicznej Newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie treści określonych w zdaniu poprzednim
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej 4MAT Centrum Znakowania oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez 4MAT Centrum Znakowania oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została przedstawiona w §7 Regulaminu) Klient ma prawo składać:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firma4mat.pl;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: 4MAT Centrum Znakowania , ul. Dworcowa 1A, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez 4MAT Centrum Znakowania. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez 4MAT Centrum Znakowania następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.
 6. Wymagania techniczne zalecane do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się 4MAT Centrum Znakowania: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Opera w wersji 35.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 48.0. lub wyższej, Safari w wersji 10.0 lub wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików „cookies” oraz obsługi Javascript.

 

§3

 

UMOWA SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI JEJ ZAWIERANIA

 1. UWAGA! Każdy produkt dostępny w sklepie www.firma4mat.pl jest wykonany na zamówienie Klienta i indywidualnie konfigurowany przez Zamawiającego.
 2. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Klient może skontaktować się z 4MAT Centrum Znakowania drogą elektroniczną, pod adresem poczty elektronicznej sklep@firma4mat.pl, w celu ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu. W następstwie ustalenia zindywidualizowanych cech Produktu zostaje on dodany do oferty na stronie internetowej Sklepu oraz udostępniony Klientowi, w celu zawarcia Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu.
 3. Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a 4MAT Centrum Znakowania następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia w Sklepie.
 4. Cena Produktu widoczna w Sklepie podana jest w polskich złotych i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktów będących przedmiotem Zamówienia oraz o ewentualnych innych opłatach dodatkowych, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży z 4MAT Centrum Znakowania.
 5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pomocą Formularza zamówienia: (1) zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a 4MAT Centrum Znakowania następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie poprzez Formularz zamówienia (2) w następstwie złożenia Zamówienia 4MAT Centrum Znakowania niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi przez 4MAT Centrum Znakowania stosownej wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta udostępniony w trakcie składania Zamówienia. Wiadomość wysyłana przez 4MAT Centrum Znakowania zawiera co najmniej oświadczenie 4MAT Centrum Znakowania o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a 4MAT Centrum Znakowania.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail), o której mowa w §3 ust. 4 Regulaminu. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym 4MAT Centrum Znakowania.
 7. 4MAT Centrum Znakowania zastrzega prawo do zmiany statusu zamówienia Klienta na: anulowane, skutkujące jego odrzuceniem w systemie informatycznym 4MAT Centrum Znakowania oraz brakiem realizacji tego zamówienia w sytuacji, gdy Klient pomimo poprawnego złożenia Zamówienia nie ureguluje należności (kwoty zamówienia brutto) w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia (dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym). Powyższa sytuacja ma zastosowanie wyłącznie przy wybraniu przez Klienta sposobu płatności jako przedpłata: płatność przelewem na rachunek bankowy albo płatność elektroniczna. Klient o zmianie statusu zamówienia zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej. Powyższa czynność nie powoduje innych negatywnych konsekwencji dla Klienta. Klient ma możliwość ponownego złożenia zamówienia lub kontaktu z 4MAT Centrum Znakowania w celu realizacji już złożonego.

 

§4

 

SKUTECZNA FORMA KONTAKTU

 1. 4MAT Centrum Znakowania udostępnia skuteczną formę kontaktu:
  1. elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@firma4mat.pl;
  2. elektroniczną – poprzez wysłanie zapytania za pośrednictwem Formularza zapytania udostępnionego pod adresem www.firma4mat.pl/kontakt/;
  3. pisemnie (korespondencyjnie) – na adres: 4MAT Centrum Znakowania , ul. Dworcowa 1A, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
 2. Klient po założeniu Konta dysponuje możliwością aktualizacji swoich danych poprzez przesłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@firma4mat.pl lub dokonując zmiany samodzielnie w Panelu Klienta.
 3. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z Usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego w trakcie zakładania Konta albo adresu zaktualizowanego w późniejszym czasie oraz udostępnionego w Panelu Klienta.
 4. Klient dysponuje możliwością zmiany adresu poczty elektronicznej (e-mail) udostępnionego podczas zakładania Konta poprzez przesłanie żądania do 4MAT Centrum Znakowania lub samodzielnie w Panelu Klienta.

 

§5

 

FORMA, SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

 1. 4MAT Centrum Znakowania udostępnia Klientom następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy 4MAT Centrum Znakowania;
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności DotPay;
  3. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności PayU;
  4. płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. 4MAT Centrum Znakowania, jak również systemy płatności udostępnione przez 4MAT Centrum Znakowania nie obciążają Klienta dodatkowymi kosztami realizacji płatności, jednakże Klient w zależności od własnych preferencji oraz wyboru podmiotu realizującego płatności, w szczególności: bank, kasa oszczędnościowo-kredytowa, Poczta Polska albo innego typu placówka mogą obciążyć Klienta prowizją lub innymi kosztami dodatkowymi za realizację płatności.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

§6

 

KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. 4MAT Centrum Znakowania udostępnia Klientowi następujące formy dostawy:
  1. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;
  2. korespondencyjna – dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. stacjonarna – odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym 4MAT Centrum Znakowania;
 2. W zależności od wybranej formy dostawy Klient ponosi koszty dostawy Produktu lub Produktów:
  1. elektroniczna – dostawa jest nieodpłatna;
  2. korespondencyjna – dostawa jest odpłatna, jednakże 4MAT Centrum Znakowania ma prawo w określonych przypadkach do zmniejszenia kosztów dostawy lub zaproponowania dostawy nieodpłatnej. Koszt dostawy za pośrednictwem InPost Paczkomaty wynosi 14,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo 14,00 złotych brutto w przypadku płatności za pobraniem. Koszt dostawy za pośrednictwem Poczta Polska wynosi 13,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo 13,00 złotych brutto w przypadku płatności za pobraniem. Koszt dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD / GLS / UPS wynosi 15,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo 15,00 złotych brutto w przypadku płatności za pobraniem. Koszty dostawy Produktu lub Produktów (w tym ewentualne opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży;
  3. stacjonarna – dostawa jest nieodpłatna.
 3. W przypadku wyboru dostawy korespondencyjnej 4MAT Centrum Znakowania dostarcza Zamówienie za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy przewozowej: Poczta Polska, InPost, DPD / GLS / UPS.
 4. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 21 Dni roboczych chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych.
 5. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez 4MAT Centrum Znakowania do realizacji Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym 4MAT Centrum Znakowania.

 

§7

 

REKLAMACJA PRODUKTU

Każde dekielki wykonujemy na zamówienie zgodnie z wytycznymi klienta
 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności 4MAT Centrum Znakowania względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zostały określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 2. 4MAT Centrum Znakowania obowiązany jest dostarczyć Klientowi zamówiony Produkt bez wad.
 3. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firma4mat.pl;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: 4MAT Centrum Znakowania , ul. Dworcowa 1A, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez 4MAT Centrum Znakowania. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez 4MAT Centrum Znakowania następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się 4MAT Centrum Znakowania w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że 4MAT Centrum Znakowania uznał reklamację za uzasadnioną.

 

§8

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z 4MAT Centrum Znakowania w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.

 

§9

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów (1) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (2) do umów o świadczenie usług, jeżeli 4MAT Centrum Znakowania wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 4MAT Centrum Znakowania utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem §9 ust. 1-2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §9 ust. 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@firma4mat.pl;
  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: 4MAT Centrum Znakowania , ul. Dworcowa 1A, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której 4MAT Centrum Znakowania wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności na Klienta będącego konsumentem – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy sprzedaży, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 7. 4MAT Centrum Znakowania ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. 4MAT Centrum Znakowania dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od Umowy sprzedaży, które obowiązany jest ponieść:
  1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, 4MAT Centrum Znakowania nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty dostawy zwracanego Produktu lub Produktów do 4MAT Centrum Znakowania.
  3. W przypadku Produktu, którego wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli 4MAT Centrum Znakowania wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 4MAT Centrum Znakowania utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi 4MAT Centrum Znakowania nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  10. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez 4MAT Centrum Znakowania o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§10

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 2. 4MAT Centrum Znakowania przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do 4MAT Centrum Znakowania.
 3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami 4MAT Centrum Znakowania ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Z chwilą wydania przez 4MAT Centrum Znakowania Produktu lub Produktów przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem lub Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu lub Produktów. 4MAT Centrum Znakowania w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu lub Produktów powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 §1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność 4MAT Centrum Znakowania z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W przypadku Klientów niebędących konsumentami 4MAT Centrum Znakowania może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
 8. Odpowiedzialność 4MAT Centrum Znakowania w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. 4MAT Centrum Znakowania ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy 4MAT Centrum Znakowania a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę 4MAT Centrum Znakowania.

 

§11

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest 4MAT Centrum Znakowania.
 2. 4MAT Centrum Znakowania dokłada wszelkich, największych starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich Klientów, podczas ich obecności w Sklepie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą zamówienia.
 3. 4MAT Centrum Znakowania przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia lub Usługi elektronicznej, przekazuje lub powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom wyłącznie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi elektronicznej lub realizacji Zamówienia, w celach statystycznych oraz analitycznych, badania poziomu satysfakcji Klientów.

 

§12

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane przez 4MAT Centrum Znakowania zawierane są w języku polskim.
 2. 4MAT Centrum Znakowania zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin opublikowany w dniu 27.11.2020 r., wchodzi w życie 27.11.2020 r.

Facebook
Instagram
×
×

Koszyk